Република България

Министерство на правосъдието

Издаване на електронно свидетелство за съдимост за лица, за които не са съставяни бюлетини

Свидетелство за съдимост

Регистрационен номер: 13021500014 Bалидно до: 15 август 2013
Registration number: 13021500014
Date of expiry: 15 August 2013

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
(име, презиме и фамилия)

NIKOLAY IVANOV PETROV
(name, father’s name, surname)

ЕГН: 8406123846
Personal number: 8406123846

Роден(а): 12 юни 1984
Date of birth: 12 June 1984


НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК
HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: 15 февруари 2013
Date of issue: 15 February 2013

Адрес за проверка: http://cs.mjs.bg Код за достъп: 1A1A1A1A1A
Verify at: http://cs.mjs.bg/en Access code: 1A1A1A1A1A

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.
Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.
Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.
Данни от електронния подпис на Министерство на правосъдието
Дата на подписване
15 февруари 2013
Данни за сертификат
Сериен номер: 00D6C36FCCF6E5BC06
Валиден от: 15 февруари 2013
Валиден до: 15 февруари 2014
Информация за издателя
InfoNotary PLC
BG
Информация за автора и титуляра
MINISTRY OF JUSTICE
BG, 1040 Sofia, str. Slavyanska No.1
Hristo Marinov Zahariev
  Моля, не отпечатвайте на хартия документи от системата, освен ако наистина е необходимо.