Република България

Министерство на правосъдието

Издаване на електронно свидетелство за съдимост за лица, за които не са съставяни бюлетини

Нормативна уредба

С изменение на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост в сила от 15 февруари 2013 г. бе предвидена възможност за заявяване и получаване на електронно свидетелство за съдимост.
Услугата е достъпна с помощта на квалифициран електронен подпис и може да бъде предоставена на всяко лице, за което не са издавани бюлетини за съдимост и/или бюлетини за наложени административни наказания по реда на чл. 78а НК.

По-долу са изброени нормативни актове, които са свързани с издаването на електронно свидетелство за съдимост и използването на информационната система, предназначена за това.

Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост Наредбата урежда съставянето и съхранението на бюлетини за съдимост и за наложени административни наказания по чл. 78а НК, както и общия ред за издаване на свидетелство за съдимост. В чл. 35а от Наредбата подробно е определен редът за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието В т. 62в, буква в) от Тарифата е определен размерът на дължимата държавна такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
Закон за електронния документ и електронния подпис В Закона е уреден електронният подпис, дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, а в чл. 16 се дава легална дефиниция за квалифициран електронен подпис.
Закон за защита на личните данни Законът урежда защита на правата на физическите лица при обработването на личните им данни, които се спазват стриктно от Министерство на правосъдието при заявяване и получаване на електронно свидетелство за съдимост.
Наказателен кодекс НК не е пряко свързан със самия процес по издаване на електронно свидетелство за съдимост, но е публикуван с цел информиране за последиците от евентуално неправомерно посегателство върху системата за електронни свидетелства за съдимост и/или данните в нея. В Глава девета „а” „Компютърни престъпления” са систематизирани съставите, по които се квалифицират подобни посегателства.