Република България

Министерство на правосъдието

Издаване на електронно свидетелство за съдимост за лица, за които не са съставяни бюлетини

Помощ, въпроси и отговори

ПОМОЩ

Електронни свидетелства за съдимост

Информационната система за издаване на електронни свидетелства за съдимост е разработена и пусната в експлоатация от 15 февруари 2013 година, във връзка с измененията на Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

С помощта на системата се дава възможност на гражданите за заявяване и получаване на електронно свидетелство за съдимост, което има същата сила като издаденото в писмена форма.

За процедурата по заявяване и получаване на електронно свидетелството за съдимост виж:

Условия за ползване

Въпроси и отговори

 

Технически изисквания

Информационната система за издаване на Електронни свидетелства за съдимост е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

   -   Microsoft Internet Explorer 7-9 или по-нов;
   -   Mozilla Firefox 10-17 или по-нов;
   -   Google Chrome 17-23 или по-нов;
   -   Safari 5 или по-нов;
   -   Opera 11 или по-нов;

За вход в системата се използва квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

 

Електронен подпис

За идентифициране на потребителите Информационната система използва квалифициран електронен подпис, съдържащ информация за Единния граждански номер (ЕГН) на физическото лице.

Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран за България от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

Предвижда се в бъдеще системата да работи с квалифицирани електронни подписи, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

При опит за идентифициране на потребител с друг вид електронен подпис системата извежда съобщение за грешка.

 

Начин на плащане и банкова сметка

Държавната такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост се заплаща по следната сметка на Министерство на правосъдието:

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
IBAN: BG09BNBG96613000173701
BIC: BNBGBGSD

Важно! При плащане, различно от това с кредитна или дебитна карта, моля, имайте предвид, че в полетата „Основание за плащане“ и „Номер на документа, по който се плаща“ на бюджетното платежно нареждане, задължително се посочва Регистрационния номер на заявлението.

При грешно посочен Регистрационен номер на заявление (номер на заявката) в бюджетното платежно нареждане, системата няма да може да обработи заявката и да издаде електронно свидетелство съдимост. Министерство на правосъдието не носи отговорност при наличие на несъответствия.

 

Съобщения за грешки

 

СТАТУСИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Всяко заявление при обработката му може да се проследи в информационната система чрез списъка „Подадени заявления”. Заявленията могат да имат следните статуси:


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Въпроси, свързани с електронния подпис

Технически въпроси

Въпроси, свързани със заплащането на таксата

Административни въпроси

 

ТЕРМИНИ

 

СЛУЖЕБЕН ДОСТЪП