Република България

Министерство на правосъдието

Издаване на електронно свидетелство за съдимост за лица, за които не са съставяни бюлетини

Условия за ползване

1. Системата може да издава електронни свидетелства за съдимост за лица, които отговорят на изискванията на чл. 35а, ал. 1 от Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 04.03.2008 г.изм. и доп. ДВ бр.14 от 12.02.2013 г., наричана за краткост Наредба) и на които е издаден квалифициран електронен подпис, съдържащ информация за ЕГН на лицето.

2. След идентифициране от системата на заявителя, посредством неговия електронен подпис, той преглежда своите данни, като има възможност да коригира своите име, презиме и фамилия на латиница с английска транслитерация, които са изчетени от неговия електронен подпис и визуализирани на страницата. Лицето задължително трябва да провери съответствието на визуализираните данни с тези от документа му за самоличност. Министерство на правосъдието не носи отговорност при наличие на несъответствия.

Потребителят е нужно да провери визуализираните от системата данни за ЕГН и имена на кирилица, като има възможност да потвърди или да се откаже от заявката.

3. Системата генерира уникален номер на заявката и визуализира платежно нареждане, чрез данните от което да бъде платена държавната такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост. Дължимата държавна такса в размер на 3.00 лева трябва да бъде платена в 14-дневен срок от регистриране на заявката по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието. След изтичане на този срок, заявката се анулира автоматично.

Важно! При плащане, различно от това с кредитна или дебитна карта, моля, имайте предвид, че регистрационният номер на заявката задължително трябва да бъде посочен в бюджетното платежно нареждане в полетата „Основание за плащане“ и „Номер на документа, по който се плаща“. При грешно посочен номер на заявката в платежното нареждане системата няма да може да обработи заявката и да издаде електронно свидетелство съдимост. Министерство на правосъдието не носи отговорност при наличие на несъответствия.

4. В случай че заявителят оттегли заявката, след като е извършил плащането, платената сума не подлежи на възстановяване. Платената сума не се възстановява и когато се установи, че заявителят не отговаря на изискванията на чл. 35а, ал. 1 от Наредба № 8, а именно, когато за него има издавани бюлетини за съдимост и/или бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК.

5. Системата позволява за едно лице да има само по една активна и неплатена заявка за издаване на електронно свидетелство за съдимост. Подадена заявка може да бъде анулирана от заявителя преди да бъде извършено плащане на държавната такса. Ако това плащане не бъде извършено в 14-дневен срок, заявката ще се анулира автоматично.

6. Електронното свидетелство за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на държавната такса по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието.

7. Електронното свидетелство се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява в информационната му система.

8. Достъп до електронното свидетелство за съдимост се осъществява единствено чрез код и адрес за достъп, които се предоставят на заявителя на посочения от него електронен адрес. Код и адрес за достъп се визуализират и върху електронното свидетелство за съдимост. Всяко трето лице, на което заявителят предостави получения код и адрес за достъп, може да разгледа издаденото електронно свидетелство за съдимост на страницата на информационната система на Министерство на правосъдието.

9. Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват в информационната система на Министерство на правосъдието.

Условията за използване на системата са утвърдени
със Заповед на Министъра на правосъдието
№ ЛС-04-227/14.02.2013 г.